Headquarters

WMKA Dojo Headquarters
World Matsubayashi-Ryu (Shorin-Ryu) Karate-Do Association Headquarters

Kodokan Taira Karate Dojo
WMKA President Yoshitaka Taira, Hanshi, 10th Dan

Postal NO. 901-2122
2-19-19 Jitchaku,
Urasoe City, Okinawa, Japan

Foreign Contact (English):
Mr. Riki Nomura (Overseas Manager)
World Matsubayashi-ryu Karate-do Association Headquarters (P.O.C.)
Postal address : 339-29 Kanegushiku Haebaru-cho Okinawa  901-1111 Japan
E-mail address: 
kume14makabe@yahoo.co.